ptt_tbg.jpgptt_zima.jpg

REGULAMIN uczestnictwa w imprezach turystycznych i wycieczkach

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa dotyczy wszystkich imprez turystycznych i wycieczek organizowanych przez Oddział PTT w Tarnobrzegu, zwany dalej "Organizatorem".
 2. Imprezy turystyczne i wycieczki Oddziału PTT w Tarnobrzegu są organizowane dla członków i sympatyków PTT.
 3. Wszyscy Uczestnicy imprez turystycznych i wycieczek, zwani dalej „Uczestnikami”, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Imprezy turystyczne i wycieczki nie mają charakteru komercyjnego i odbywają się na zasadzie samoorganizacji osób w niej uczestniczących - zgodnie ze statutem PTT i koordynują je prowadzący imprezę turystyczną lub wycieczkę. Organizatorzy prowadzą imprezę turystyczną lub wycieczkę bez ponoszenia kosztów własnych.
 5. Uczestnictwo w imprezach turystycznych i wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych. Uczestnik imprezy turystycznej i wycieczki zna swój stan zdrowia, swoją kondycję i bierze udział w wyjazdach na własną odpowiedzialność. Jest on również zobowiązany do zabrania ze sobą leków, które zażywa na stałe, a także powinien mieć niezbędna apteczkę z środkami pierwszej pomocy.
 6. W trakcie trwania imprez turystycznych i wycieczek należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy. Osoba prowadząca imprezę turystyczną i wycieczkę może nie dopuścić do udziału uczestnika, którego ekwipunek lub zachowanie nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy turystycznej lub wycieczki z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości uczestnika.

II. ZAPISY NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ LUB WYCIECZKĘ

 1. Przed zapisaniem się na imprezę turystyczną lub wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
 2. Zapisu na imprezę turystyczną lub wycieczkę należy dokonać osobiście lub poprzez osoby trzecie u osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wycieczce jest:
  • w przypadku imprezy turystycznej lub wycieczki jednodniowej - wpłata pełnej ceny uczestnictwa;
  • w przypadku imprez turystycznych lub wycieczek kilkudniowych - zaliczki w wysokości podanej w ogłoszeniu i pozostałej kwoty kosztów imprezy turystycznej lub wycieczki  do określonej w ogłoszeniu daty.
  Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Oddziału PTT w Tarnobrzegu podając na przelewie:
  • nazwę imprezy turystycznej lub wycieczki oraz nazwisko i imię osoby, na którą dokonano wpłaty.
 4. Po zapisaniu się na imprezę turystyczną lub wycieczkę należy dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Oddziału w terminie wyznaczonym przez organizatora (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału). Brak wpłaty po tym okresie będzie traktowany jako rezygnacja.
 5. Dokonanie opłaty za imprezę turystyczną lub wycieczkę jest potwierdzeniem przyjęcia regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 6. Uczestnicy imprez turystycznych lub wycieczek są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia grupowego.
 7. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadkach po spożyciu alkoholu oraz w innych przypadkach zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
 8. Organizator ma prawo odmowy zapisu na imprezę turystyczną lub wycieczkę osobom, które nie stosowały się do zaleceń organizatorów w poprzednich wyjazdach.
 9. W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego w całości zwrócony.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB WYCIECZCE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wycieczce, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie Poinformować o tym Organizatora.
 2. Z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wycieczce można zrezygnować, lecz osobie, która zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wycieczce nie będzie zwracana opłata, chyba, że pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa. W wypadkach losowych decyduje organizator.
 3. Osobom, które nie wezmą udziału w imprezie turystycznej lub wycieczce, a nie zgłosiły tego faktu Organizatorowi, zwrot wpłaconych kwot nie przysługuje.

IV. ZACHOWANIE NA IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB WYCIECZCE

 1. Uczestnicy imprez turystycznych lub wycieczek mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dobrego wychowania i kultury turystycznej.
 2. Uczestnicy imprez turystycznych lub wycieczek zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody, miejscach noclegowych oraz porządkowych określonych przez prowadzącego imprezę turystyczną lub wycieczkę.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezach turystycznych lub wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania imprez turystycznych lub wycieczek oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników imprezy turystycznej lub wycieczki i osób trzecich.
 4. Osoby poniżej 18. roku życia mogą brać udział w imprezach turystycznych lub wycieczkach pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych, ponadto powinny być pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego, bądź osoby wyznaczonej przez opiekuna prawnego). Organizatorzy służą pomocą, ale nie biorą odpowiedzialności za żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas sprawowania tej opieki.
 5. Podczas imprezy turystycznej lub wycieczki krajowej należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku imprez turystycznych lub wycieczek zagranicznych paszport lub dowód osobisty.
 6. W trakcie jazdy ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do obowiązujących przepisów Prawa o ruchu drogowym i związanych z nim zaleceń kierowcy.
 7. W trakcie trwania imprezy turystycznej lub wycieczki należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom Organizatora.

V. WYCIECZKI GÓRSKIE

 1. Wycieczki górskie są przeznaczone dla osób o dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
 2. Biorąc udział w wycieczce górskiej uczestnik powinien posiadać odpowiedni ekwipunek turystyczny, właściwy do rodzaju imprezy zapewniający mu bezpieczeństwo.
 3. Zgłoszenie się na wycieczkę górską jest potwierdzeniem dobrego stanu zdrowia uczestnika. W przypadku stałego stosowania jakichkolwiek leków należy zabrać je ze sobą.
 4. Prowadzący wycieczkę, może zwrócić uwagę uczestnikowi pieszej wycieczki górskiej, że jego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa i że jest to przeciwwskazaniem do jego udziału w wycieczce górskiej.
 5. Pełnoletni uczestnik wycieczki może się odłączyć od wycieczki górskiej na własne ryzyko, uprzednio powiadamiając o tym prowadzącego wycieczkę górską.
 6. Uczestnik, który nie dotrzyma powyższych warunków, ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego konsekwencje.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu wycieczki górskiej z przyczyn od nich niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w imprezie turystycznej lub wycieczce jest jednoczesnym wyrażeniem zgody przez uczestnika do fotografowania swojego wizerunku oraz umieszczania zdjęć ze swoim wizerunkiem na stronie i mediach społecznościach Oddziału PTT w Tarnobrzegu.
 2. W przypadku, gdy uczestnik imprezy turystycznej lub wycieczki nie wyraża zgody na publikowanie swojego wizerunku, jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o tym fakcie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub wycieczki.
 3. Organizator nie odpowiada za publikowanie zdjęć przez uczestników imprez turystycznych lub wycieczek, a udostępnianych przez nich na ich własnych profilach w mediach społecznościowych.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PTT, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Warunków uczestnictwa należy do Organizatora czyli Oddziału PTT w Tarnobrzegu.
 6. Powyższy "Regulamin uczestnictwa" został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTT w Tarnobrzegu.